Дипломдық жұмыс: Қазақ жеріндегі тарихи фотосуреттердің пайда болуы

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі  Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Тәттімбетова Жайна ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕГІ ТАРИХИ ФОТОСУРЕТТЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС   Мамандығы 5B050400 – «Журналистика» Алматы, 2020 *** Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Журналистика факультеті Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы   «Қорғауға жіберілді» «__» _____________2020 жыл Кафедра  меңгерушісі: […]

Дипломдық жұмыс: Халықаралық фотожурналистиканың маңыздылығы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ   «Қорғауға жіберілді» «_____» ___________ Кафедра меңгерушісі                              Сұлтанбаева Г.С.   ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ Халықаралық фотожурналистиканың маңыздылығы «Баспасөз және электронды БАҚ» кафедрасы Мамандығы 5B050400 – «Журналистика»   Орындаған:             ______________   Ә. М. Малік   Ғылыми жетекші: _______________  А.А. Абдраим   Норма бақылаушы:      […]

Дипломдық жұмыс: Қазақстан спорт журналистикасының қалыптасуы және жаңа тенденциялары

ҚAЗAҚCТAН PECПУБЛИКACЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНE ҒЫЛЫМ МИНИCТPЛIГI ӘЛ-ФAPAБИ AТЫНДAҒЫ ҚAЗAҚ ҰЛТТЫҚ УНИВEPCИТEТI   Қopғayғa жiбepiлдi «___» ____________2020 жыл Бacпacөз жәнe элeктpoнды БAҚ кaфeдpacының мeңгepyшici, с.ғ.д., пpoфeccop    ___________    Cұлтaнбaeвa Г.С                                             ДИПЛOМ ЖҰМЫCЫ   ҚАЗАҚСТАН СПОРТ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ                                           5В050400 – Жypнaлиcтикa     Opындaғaн:                              ____________________    Досымбек А.Д.   Ғылыми жeтeкшi: aғa […]